Regulamin

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowy „Kryptoprywaciarz.pl”, działający pod adresem https://kryptoprywaciarz.pl/
 • Usługodawca – właściciel serwisu będący osobą fizyczną – Jakub Bałdys NIP: 6443570567
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 • Newsletter – Usługa subskrypcyjna „Analiza Rynku z Kryptoprywaciarzem PREMIUM”, będąca częścią Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych. Dodatkowo Usługodawca oferuje do sprzedaży Newsletter w formie odpłatnej.
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców. Żadna z treści przekazanych w ramach Serwisu nie stanowi porady inwestycyjnej ani innej tego typu porady, zgodnie z postanowieniami disclaimera zawartego w zakładce Ostrzeżenie, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne, za wyjątkiem Newslettera, który udostępniany jest odpłatnie.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 6. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 7. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie, by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 5. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 6. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 7. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 8. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 9. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 10. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 11. Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter – Analiza Rynku z Kryptoprywaciarzem PREMIUM

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera, który stanowi jedynie dodatkową funkcję w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługodawcę i Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 3. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 4. Zapisanie się do usługi Newslettera jest odpłatne i wiąże się z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty wedle obowiązującej stawki.
 5. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • posiadanie odpowiedniego instrumentu płatniczego umożliwiającego uregulowanie należności za dostęp do Newslettera wedle obowiązującej stawki (karta kredytowa/debetowa, konto bankowe itd.)
 6. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • dokonanie zapłaty za dostęp do subskrypcji w wybranym modelu,
  • weryfikacja tożsamości (wynikająca także z dokonania zapłaty u pośrednika płatności),
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail oraz zgoda na umieszczenie adresu email w bazie danych, także dla celów marketingowych.
 7. Zakres usługi Newsletter:
  • analizy rynków finansowych, informacje o aktualnych wydarzeniach istotnych dla rynków kapitałowych oraz wszelkich zagadnieniach, jakie Usługodawca uzna za istotne w danym momencie,
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych Serwisu i jego partnerów (wiadomości marketingowe),
 8. Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.
  • Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych środków, które odpowiadają wykorzystanemu okresowi subskrypcji w modelu miesięcznego abonamentu.
  • Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu środków zapłaconych za dostęp do serwisu w modelu rocznym. Wysokość rabatu zależy od warunków oferowanych przez Usługodawcę w chwili dokonania zakupu przez Usługobiorcę. Dostęp wygasa dopiero z końcem rocznego okresu rozliczeniowego.
  • Usługobiorcy nie przysługuje prawo reklamacji.
  • Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z comiesięcznej subskrypcji ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (początek lub koniec miesiąca).
  • Z uwagi na charakter oferowanej usługi, oraz jej „wyczerpanie się” w chwili otrzymania dostępu do materiałów premium, Usługobiorca rezygnuje z prawa do odstąpienia umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Akceptacja regulaminu podczas dokonywania płatności za usługę jest tożsama ze złożeniem oświadczenia w tej sprawie.

8. Usługobiorca nie ma prawa do rozpowszechniania treści zawartych w materiałach pochodzących z Newslettera bez zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Za nieuprawnione rozpowszechnianie treści płatnego Newslettera Usługobiorca odpowiada względem Usługodawcy na drodze cywilnej. Obowiązuje zasada: „Jeden subskrybujący adres poczty elektronicznej email – jeden Usługobiorca”. Usługobiorca zgadza się na karę umowną w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde nieautoryzowane udostępnienie materiałów premium osobom nieuprawnionym.

9. Zapis do usługi Newsletter oraz dokonanie płatności za usługę jest tożsame z oświadczeniem znajomości niniejszego regulaminu oraz jego pełną i bezwarunkową akceptacją przez Usługobiorcę. Usługobiorca powinien podać swój poprawny adres email w chwili zapisu oraz zakupu.

10. Żadna z treści przekazanych w ramach Newslettera nie stanowi porady inwestycyjnej, zgodnie z postanowieniami disclaimera zawartego w zakładce Ostrzeżenie.

11. Brak zapłaty za odnowienie subskrypcji jest tożsamy z rezygnacją przez Usługobiorcę. Utrata dostępu do usługi Newsletter następuje natychmiastowo.

12. Sprzedaż subskrypcji w modelu miesięcznym została zawieszona do odwołania ze skutkiem od dnia 13 maja 2023.

13. Subskrypcje miesięczne zakupione przed 13 maja 2023 pozostają w mocy.

14. Rezygnacji z subskrypcji w modelu miesięcznym lub rocznym można dokonać pisząc na adres: analizy.premium@kryptoprywaciarz.pl. Brak zapłaty w kolejnym okresie rozliczeniowym pociąga za sobą tożsamy skutek.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem, takie jak:
  • Komentowanie wpisów i artykułów (komentarze są zatwierdzane przez Usługodawcę, w celu uniknięcia narażenia Usługobiorcy na treści potencjalnie dla niego szkodliwe, m .in. spam i zachęcanie do udziału w piramidach finansowych).
 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail: kryptoprywaciarz.pl@gmail.com
 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 4. Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe.

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności” stanowiących integralną część Regulaminu.

 1. Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu, oraz do statystyk, zbierane są automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
 2. Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.
 4. Na urządzeniu Usługobiorcy może zostać umieszczony identyfikator Usługobiorcy (zawarty w wygasającym pliku cookie) powiązany z jednym z polecanych przez Usługodawcę produktów. Plik ten ma na celu jedynie stwierdzenie ewentualnego nabycia produktu lub usługi przez Usługobiorcę z polecenia Usługodawcy. Korzystając z serwisu Usługobiorca akceptuje ten fakt. Linki afiliacyjne (osadzające tego typu plik) przekierowują na stronę podmiotu trzeciego. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z polityką prywatności oraz regulaminem polecanych podmiotów trzecich przed skorzystaniem z linku afiliacyjnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycia ze strony podmiotów trzecich, których usługi lub produkty poleca.
 5. Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia oraz dane niezbędne do prawidłowego sfinalizowania i zaksięgowania transakcji (zbierane także przez pośrednika płatności)

VIII. Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook, Twitter oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie lub zapisanych do usługi Newsletter.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie oraz zapisanych do usługi Newsletter.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie lub subskrybujących usługę Newsletter przed zmianą Regulaminu.
 5. Uznaje się, iż każdy Usługobiorca kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 6. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z poniższej formy kontaktu:
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kryptoprywaciarz.pl@gmail.com
 7. Na wypadek złamania przez Usługobiorcę warunków świadczenia usług w ramach subskrypcji „Analiz Rynku z Kryptoprywaciarzem PREMIUM” Usługodawca może zaprzestać dalszego świadczenia usługi bez zwrotu środków Usługobiorcy.

XI. Dokumenty sprzedaży

 1. Usługobiorca dokonując zakupu subskrypcji oświadcza, iż rezygnuje z prawa do otrzymania paragonu fiskalnego w formie fizycznej.
 2. Usługobiorca oświadcza, że akceptuje fakt, iż wszelkie dokumenty potwierdzające zakup będą wystawiane w formie jedynie elektronicznej (np. skan, zdjęcie, plik PDF).
 3. Usługobiorca dokonujący zakupu poprzez system Stripe oświadcza, iż jest osoba fizyczną, a zakup subskrypcji jest dokonywany wyłącznie na cele osobiste, bez wykorzystania w ramach działalności gospodarczej.
 4. Usługobiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą i chce w związku z zakupem usługi otrzymać fakturę VAT, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy jeszcze przed zakupem subskrypcji. Płatność w takiej sytuacji nastąpi bezpośrednio na aktualne konto bankowe Usługodawcy, które Usługodawca jest zobowiązany podać w korespondencji prywatnej. Usługobiorca jest zobowiązany podać wszelkie informacje niezbędne do wystawienia faktury zgodnie z przepisami (m. in. numer NIP). Każdy Usługobiorca, który nie poda danych swojej działalności gospodarczej będzie traktowany jak osoba fizyczna – konsument.
 5. Po dokonaniu płatności przez system Stripe transakcja zostanie zarejestrowana na kasie fiskalnej. Usługodawca wystawia fakturę do paragonu na wyraźne życzenie Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca oświadcza, że chce otrzymać w formie elektronicznej fakturę do paragonu. Oryginał paragonu fiskalnego w formie papierowej zostaje w archiwum Usługodawcy.
 7. Postanowienia działu XI niniejszego regulaminu obowiązują od dnia 1 lutego 2023 roku i dotyczą subskrybentów Analiz Rynku z Kryptoprywaciarzem PREMIUM, którzy zakupu dokonali w lutym 2023 roku lub później.